Wystawcy

REGULAMIN WYSTAWCÓW ŚLĄSKIEGO DNIA FANTASTYKI

 

Zgłoszenia zostały zamknięte.

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy, decyzja o uczestnictwie w imprezie równoznaczna jest z zapoznaniem się z nim oraz jego przestrzeganiem.
 • Organizatorem Śląskich Dni Fantastyki, zwanych dalej ŚDF, które odbywają się w Chorzowie w dniu 1 października 2022 roku, jest Śląski Klub Fantastyki, zwany dalej Organizatorem.
 • Pod pojęciem „Wystawca” rozumie się każdy podmiot, który zawarł z Organizatorem umowę obejmującą wystawienie stoiska na ŚDF.
 • Konwent Śląski Dzień Fantastyki 2022 [dalej nazywany Konwentem] odbywa się na terenie Miejskiego Domu Kultury Koszutka pod adresem ul. Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice, od godziny 09:00 dnia 1 października 2022 do godziny 18:00 tego samego dnia.
 • Konwent organizowany przez Śląski Klub Fantastyki jest imprezą kulturalną w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 z późn. zm.) i nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2009. (Dz.U. Nr 62, poz. 504).
 • Przyjmowanie zgłoszeń wystawców odbywa się od dnia 15 sierpnia do 11 września.
 • W zależności od ilości zgłoszeń może zostać otwarta druga tura zgłoszeń.

 

 • ZGŁASZANIE WYSTAWCÓW
 • Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail sdf.wystawcy@skf.org.pl Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. nazwę stoiska;
 2. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za stoisko na konwencie;
 3. liczbę osób wchodzących w skład obsługi stoiska na konwencie wraz ich z imionami i nazwiskami;
 4. liczbę stołów lub wymiary wymaganej powierzchni wystawowej;
 5. logo wystawcy
 6. informacje dotyczące stoiska (nazwa, adres internetowy) oraz informacje o sprzedawanym towarze (w celach informacyjnych).

 

 • Do zawarcia umowy między wystawcą a organizatorami dochodzi po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia stoiska drogą e-mailową.
 • Koordynator ma prawo do odstąpienia od wcześniej ustalonego wynajmu stoiska, o czym informuje drogą e-mailową nie później niż do 25 września 2022 r. wraz z podaniem przyczyny – w wypadku, gdy stoisko zostało już opłacone, organizatorzy zwracają wpłaconą sumę bez potrącania jakichkolwiek opłat.
 • Koordynator może odmówić przyjęcia zgłoszenia, o czym informuje mailowo.
 • Zmiany w ustaleniach dotyczących liczby wynajmowanych stołów są przyjmowane wyłącznie drogą e-mailową do  25 września 2022 r. Pozostałe sprawy można uregulować nie później niż do  25 września 2022 r. W przypadku nagłych zmian wynikających z sytuacji losowych po podanej dacie jest to możliwe jedynie przez kontakt telefoniczny (podany w e-mailu zwrotnym).

 

 • OPŁATY

 

 • Opłata za stoisko jest kwotą poniesionych przez organizatorów wydatków związanych z miejscem oraz jego użytkowaniem przez wystawcę.
 • Cena jednego stołu wynosi 70 zł, w którą wliczona jest jedna darmowa wejściówka na konwent dla wystawcy.
 • Przy zamówieniu innej powerzchni stoiska cena jest ustalana indywidualnie.
 • W wypadku zapotrzebowania na dodatkową obsługę stoiska, która nie jest wliczona w cenę stoiska, wystawca ponosi dodatkową opłatę w wysokości 30 zł.
 • Zapłata za stoisko jest regulowana przelewem na konto podane w e-mailu potwierdzającym przyjęcie stoiska, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem konwentu. Ważna jest data zaksięgowania przelewu na koncie odbiorcy.
 • Wystawcy którzy nie wnieśli opłaty w wyznaczonym terminie mogą utracić prawo do miejsca wystawowego.
 • Istnieje możliwość wystawienia rachunku sprzedaży. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail do koordynatora wystawców z danymi firmy/osoby prywatnej, na którą ma być wystawiony rachunek nie później niż  25 września 2022 r.
 • Rezygnacja z wcześniej ustalonego wynajmu może nastąpić nie później niż do tygodnia przed rozpoczęciem konwentu, drogą e-mailową z podanego w formularzu adresu korespondencyjnego. W tym wypadku organizator zobowiązuje się do zwrócenia opłaty (jeśli taka nastąpiła) oraz zastrzega możliwość odliczenia od sumy kosztów manipulacyjnych, jeśli takie wynikną (np. opłata za przelew).
 • Wystawcy, który odstępuje od umowy w sposób niezgodny z regulaminem (nie pojawi się na terenie konwentu do godziny 10:00 1 października 2022 r.), a uiścił opłatę za wynajem stoiska, nie przysługuje zwrot opłaty.
 • W wypadku odwołania imprezy organizatorzy zwracają wpłacone wcześniej opłaty za stoisko bez odsetek lub innych kosztów.

 

 • POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 

 • Pod pojęciem „Wystawca” rozumie się każdy podmiot, który zawarł z Organizatorem umowę obejmującą wystawienie stoiska na ŚDF. 
 • Wystawca zobowiązuje się do rozstawienia stoiska handlowego lub wystawienniczego w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo ustawienia własnych stoisk handlowych lub wystawienniczych.
 • Wystawca może organizować na swoim stoisku loterie wyłącznie po dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z właściwymi przepisami. Wystawca może organizować taką loterię wyłącznie na własną odpowiedzialność, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jej organizację wobec uczestników ŚDF ani właściwych organów.
 • Wystawca może handlować na swoim stoisku wyłącznie po dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z właściwymi przepisami i na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towar sprzedawany na stoisku Wystawcy. Treści prezentowane na stoisku Wystawcy nie mogą być sprzeczne z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
 • Wystawca jest zobowiązany zapewnić obsługę stoiska przez cały czas otwarcia strefy wystawców dla uczestników.
 • Strefa wystawców jest otwarta od godziny 09:00 do 18:00 w sobotę.
 • Wystawca jest zobowiązany pojawić się na terenie konwentu przed godziną 09:00 1 października 2022 r.
 • Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia wystawcy kosztami związanymi z naprawą uszkodzonego lub zniszczonego wyposażenia stoiska (np.  zabudowa, stoły czy krzesła).
 • Wystawcy posiadający stoisko mogą w jego obrębie rozstawiać rollupy i kolportować ulotki – poza stoiskiem mogą to robić jedynie po uprzednim uzgodnieniu tego z Organizatorem.
 • Wszystkie rollupy, banery, ulotki i plakaty rozmieszczone poza stoiskiem bez uprzedniego uzgodnienia tego z Organizatorem zostaną usunięte.
 • Roznoszenie ulotek poza stoiskiem bez uprzedniego uzgodnienia tego z Organizatorem będzie skutkowało usunięciem z terenu ŚDF bez zwrotu kosztów.
 • Wszystkie stoiska niezgłoszone i nie uzgodnione z Organizatorem zostaną zlikwidowane.
 • Organizator zapewnia możliwość przebywania na terenie Domu Kultury Koszutka Wystawcom od godziny 8:00 1 października 2022 r. do godziny 18:30 tego samego dnia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu udostępnienia powierzchni w strefie wystawienniczej lub jej dostępności dla uczestników po uprzednim poinformowaniu wystawców drogą mailową, jeżeli zmiana nastąpi przed rozpoczęciem ŚDF lub poprzez rozwieszenie ogłoszeń, jeżeli zmiana wystąpi w trakcie trwania ŚDF.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty pozostawione na stoiskach na czas ich zamknięcia.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez uczestników ŚDF w obrębie stoisk w trakcie udostępnienia ich dla zwiedzających.