Chochliki (Helperzy)

Drodzy pomocnicy z odległych galaktyk!

Pora zakasać rękawy i pójść na szychtę! Roboty jest co niemiara – od porządkowania stajni po fedrowanie carburum! Przyda nam się każda para rąk, łap i skrzydeł! Już teraz możecie zgłosić się na Chochlika poprzez formularz.

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 27 września! Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: sdf.chochliki@skf.org.pl

 

Regulamin wolontariatu

Wolontariat jest regulowany przez Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

 1. Konwent
 1. Śląski Dzień Fantastyki, zwany dalej konwentem, odbywa się w dniu 1 października 2022 roku na terenie Miejskiego Domu Kultury “Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice.
 2. Głównym organizatorem konwentu jest organizacja pozarządowa – Śląski Klub Fantastyki z siedzibą w Katowicach 40-134 przy ul. Alfonsa Górnika 5, zwana dalej Organizatorem.
 1. Wolontariat
 1. Wolontariat jest dobrowolną i nieprzymuszoną formą uczestnictwa w konwencie, polegającą na nieodpłatnej pracy na rzecz wydarzenia.
 2. Koordynacją i nadzorem pracy wolontariuszy zajmują się wyznaczeni do tego Organizatorzy.
 3. Podstawą pracy wolontariusza jest umowa o wolontariat zawarta pomiędzy wolontariuszem a Organizatorem, sporządzona i podpisana w dwóch kopiach najpóźniej w dniu pierwszego dyżuru wolontariusza w trakcie wydarzenia.
 4. Wolontariuszem może zostać osoba, która ukończyła 16 lat lub ukończy najpóźniej w dniu rozpoczęcia konwentu, tj. 1 października 2022 roku.
 5. Niepełnoletni wolontariusz jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorom zgody opiekuna prawnego na udział w wolontariacie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego dyżuru podczas konwentu. Wzór zgody dostępny jest na stronie internetowej https://www.sdf.org.pl/chochliki/
 6. Warunkiem koniecznym przyjęcia do wolontariatu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://www.sdf.org.pl/chochliki/
 7. Rekrutacja otwarta będzie od dnia 14 września do dnia 27 września 2022 roku. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Wysłanie zgłoszenia wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu jak i regulaminu imprezy dostępnego na stronie: https://www.sdf.org.pl/regulamin/
 9. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu 27 września 2022 roku drogą mailową. Mail będzie zawierał informację o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, przyjęciu na listę rezerwową albo o odrzuceniu zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania selekcji zgłoszeń.
 10. Brak potwierdzania udziału za pomocą wiadomości mailowej lub rozmowy telefonicznej z Organizatorem będzie skutkował usunięciem z uczestnictwa w wolontariacie.
 11. W przypadku przyjęcia do wolontariatu osoby z listy rezerwowej, Organizator skontaktuje się za pomocą wiadomości mailowej lub telefonicznie, aby potwierdzić zainteresowanie współpracą.

III. Obowiązki wolontariusza

 1. Wolontariusz jest zobowiązany do przejścia szkolenia przed konwentem. Forma i termin szkolenia zostaną zakomunikowane po zamknięciu zgłoszeń.
 2. Wolontariusz zobowiązuje się do przepracowania liczby godzin ujętych w grafiku i umowie o wolontariat.
 3. Do obowiązków wolontariusza należy w szczególności:
 • dbanie o czystość, porządek i bezpieczeństwo na terenie konwentu;
 • wykonywanie poleceń wydawanych przez organizatorów i koordynatorów;
 • wykonywania powierzonych zadań w sposób staranny i bezpieczny dla siebie i innych uczestników konwentu;
 • przestrzeganie grafiku dyżurów;
 • dbanie o dobre imię i wizerunek konwentu;
 • pomoc uczestnikom i innym wolontariuszom w miarę własnych możliwości;
 • informowanie koordynatorów i organizatorów o zaistniałych zagrożeniach i niebezpieczeństwach, a także o osobach poszkodowanych.
 1. Wolontariusz powinien dbać o siebie oraz współuczestników konwentu. Pamiętać o swoim zdrowiu, higienie, jedzeniu oraz nawadnianiu się.
 2. Wolontariusz, który pojawi się na dyżurze pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zostanie usunięty zarówno z wolontariatu, jak i z terenu konwentu.
 3. Wolontariusz w koszulce wolontariusza poza godzinami dyżurów może zostać uznany za chętnego do dorywczej pracy i do takiej zobowiązany według uznania Organizatorów.
 4. Wolontariuszowi zabrania się bycia pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających podczas trwania imprezy, niezależnie od miejsca jego pobytu.
 5. Wolontariuszowi zabrania się oddawania krwi podczas wydarzenia.
 6. Wolontariusz zobowiązuje się do nieprowadzenia paneli, stoiska czy innych atrakcji niebędących częścią pełnienia dyżuru
 7. Wolontariusz zobowiązuje się do nieuczestniczenia w panelach, konkursach, quizach podczas dyżuru.
 8. Podczas swojego dyżuru wolontariusz zobowiązany jest posiadać identyfikator/opaskę w widocznym miejscu, tak by był widoczny dla uczestników.
 9. Ubiór wolontariusza nie powinien być w żaden sposób gorszący czy utrudniający mu pracę.
 10. Wolontariusz zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania regulaminu konwentu dostępnego na stronie: https://www.sdf.org.pl/regulamin/
 1. Prawa wolontariusza
 1. Wolontariusz, który odbędzie 6h dyżuru jest zwolniony z opłaty akredytacyjnej.
 2. Organizator zapewni wolontariuszom:
 • strój służbowy (koszulkę w zgłoszonym rozmiarze) oraz jeden posiłek w trakcie konwentu;
 • bezpłatny nocleg przed trwaniem konwentu (tj. w piątek 30 września) w postaci wspólnej sali i dostępu do sanitariatów. Wolontariusze muszą samodzielnie zaopatrzyć się w śpiwory, karimaty lub inne podobne wyposażenie (podpunkt wyłącznie dla wolontariuszy, którzy zgłaszają chęć pomocy w montażu wydarzenia);
 • przeszkolenie z zakresu wykonywanej pracy;
 • zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.
 1. Pozostałe postanowienia
 1. Kaucja może być zatrzymana na poczet napraw uszkodzeń spowodowanych przez wolontariusza, jednak gdy ta kwota jest niewystarczająca, wolontariusz zobowiązany jest pokryć koszty z własnych środków.
 2. W przypadku niewywiązania się wolontariusza z powierzonych mu obowiązków Organizator może nie zwrócić kaucji.
 3. Przed konwentem podstawowym i oficjalnym kanałem komunikacyjnym pomiędzy Organizatorami a wolontariuszami jest kontakt mailowy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedniego informowania wolontariuszy.